Wybrane elementy szkolenia o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem:

  • Urlop macierzyński: wymiar, terminy, skrócenie i przerwanie urlopu, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wniosek o urlop macierzyński;
  • Urlop rodzicielski: wymiar, możliwości związane z rozłożeniem urlopu na części, rezygnacja, łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego, dzielenie się urlopem rodzicielskim pomiędzy rodzicami, urlop rodzicielski po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, wniosek o urlop rodzicielski;
  • Urlop ojcowski: wymiar, zasady udzielania, możliwości dzielenia oraz przerwania urlopu, ojciec adopcyjny a urlop ojcowski, wniosek o urlop ojcowski;
  • Urlop wychowawczy: ustalenie uprawnień, wymiar, dzielenie urlopu na części, dzielenie się urlopem wychowawczym pomiędzy rodzicami, rezygnacja z urlopu wychowawczego, praca na urlopie wychowawczym, urlop wychowawczy, a zatrudnienie w kilku miejscach pracy jednocześnie, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego;
  • Opieka nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. - ustalenie uprawnienia do skorzystania z dni wolnych wynikających z ar. 188 k.p., opieka nad dzieckiem pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem, informacja o wykorzystaniu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. w świadectwie pracy;
  • Przepisy przejściowe - urlopy związane z rodzicielstwem w przypadku dzieci urodzonych do 1 stycznia 2016 r;
  • Zasiłek opiekuńczy w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki;
  • Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków;
  • Ochrona pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem;

 Sprawdź najbliższe terminy szkolenia: Prawo pracy i uprawnienia rodzicielskie po zmianach przepisów

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą innych szkoleń z zakresu nowych przepisów w prawie pracy: Szkolenia ze zmian w kodeksie pracy.