Regulamin strony internetowej EL-SPEKTRUM


Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu http://www.el-spektrum.wroclaw.pl/ jest EL-SPEKTRUM z siedzibą we Wrocławiu 51-169, ul. Wojaczka 3/36. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia serwisu, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest:
EL-SPEKTRUM Elżbieta Ostrowska ul. Rafała Wojaczka 3/36; 51-169 Wrocław;
NIP 8951169435; REGON 360222457.


Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Dane zbieramy bezpośrednio od osoby, której dotyczą, a także od innej osoby w sytuacji, w której nasz kontrahent, klient, podmiot z nami współpracujący w celu prawidłowej realizacji umowy i ustalonych zasad współpracy wyznaczy osoby realizujące zadania w jego imieniu (spośród swoich pracowników lub współpracowników) i przekaże nam dane tych osób.

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1, lit. c RODO); tj. marketingu usług własnych. Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.
 3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. marketingu usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1, lit. f RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres , w którym grożą nam konsekwencje prawne lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Również dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane zebrane w tym celu przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania lub zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.
 5. W zakresie korespondencji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności naszej firmy. W tym celu Państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także na podstawie Państwa zgody tj. art., 6 ust. 1 lit. a RODO. w przypadku gdy korespondencja związana jest z zawartymi umowami podstawą będzie art. 6 ust 1 lit. b RODO (niezbędność do realizacji postanowień umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy). W zakresie obsługi poczty elektronicznej przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: adres e-mail, który jest podstawową daną przetwarzaną w związku z obsługą poczty elektronicznej, a także zakres tematyczny zawarty w wiadomościach poczty e-mail, informacje zawarte w stopkach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W korespondencji, którą Państwo nam przesyłacie wymienione są często również takie dane jak np. imię i nazwisko, zajmowane stanowisko i nazwa firmy, dane te są podane przez państwa dobrowolnie. W tym celu Państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz interesu nadawcy wiadomości tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Gdy wyrażą państwo zgodę na wysłanie informacji handlowych tym kanałem komunikacji również informacji promocyjnych i handlowych podmiotów z nami współpracujących podstawą przetwarzania danych będzie państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane w korespondencji e-mail przechowywane są w zależności od rodzaju prowadzonej korespondencji i sprawy jakiej dotyczy - do czasu ustania celu przetwarzania, w celach dowodowych do czasu ustania roszczeń lub czasu możliwego na wniesienie roszczeń. Zbędna korespondencja usuwana jest na bieżąco.
 6. Gdy wyrażą państwo zgodę możemy kontaktować się z państwem telefonicznie, w tym także w sprawach nowych ofert, za pośrednictwem wiadomości na telefon komórkowy, w tym celu obsługujemy państwa dane osobowe w postaci nr telefonu (dobrowolnie podajecie państwo dane abonenta), podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu naszych usług oraz podmiotów z nami współpracującym, w tym informacji handlowej wyświetlanej na naszej stronie www i podstronach, a także w na naszym profilu w mediach społecznościowych w postaci informacji. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) - przy czym w tym celu nie będziemy identyfikować państwa danych.Jednocześnie administrator oświadcza, iż:

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Sąd, Policja, instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli), a także podmiotom świadczącym dla nas usługi na podstawie zawartych stosownych umów (w tym obsługa księgowa, hosting, usługi IT, nasi podwykonawcy).
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przy spełnieniu zapisów art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość z żądaniem na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie), prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa realizujemy w zakresie wynikających z RODO.
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, a także realizacji państwa praw należy kontaktować się z Administratorem danych:

  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).El-Spektrum w mediach społecznościowych

Facebook

Informacje uzupełniające w stosunku do danych umieszczanych na Facebooku. El-Spektrum prowadzi swój profil na Facebooku El-Spektrum na Facebooku. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu społecznościowego, dane umieszczone na profilu są również administrowane przez Facebook, informacje dotyczące porozumienia o wspólnym administrowaniu danymi, dostępne są pod linkiem: przetwarzanie danych na potrzeby statystyki strony . Informacje dotyczące danych osobowych dla osób zakładających profil, w tym o polityce cookie są dostępne pod linkiem zasady dotyczące danych , natomiast całość informacji, w tym o polityce cookie zebrana jest pod linkiem: regulamin Facebooka gdzie znajdziemy informację, o transferach danych do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy (na podstawie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul umownych oraz na podstawie aktualnych decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w stosunku do danego kraju)- w przypadku gdy Facebook takich dokonuje. Dane zamieszczane na Facebooku mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osób obserwujących profil El-Spektrum, jak również zamieszczających komentarze przechowywane są wyłącznie przez Facebook. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. Wejście na profil oznacza akceptację warunków przetwarzania danych osobowych. Profil El-Spektrum na Facebooku służy wyłącznie udostępnianiu informacji i materiałów, promocji firmy oraz korzystaniu i umożliwianiu korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez portal społecznościowy. Nie wprowadzamy żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych. Nie przekazujemy nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, a wszystkie interakcje na naszym profilu są widoczne dla jego innych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika obserwującego nasz profil są tam wprowadzone w sposób dobrowolny przez Użytkownika. Podobnie jak korzystanie z tej formy pozyskiwania informacji o naszej działalności. Korzystając z profilu El-Spektrum pamiętajmy o tym, że wypowiedzi i komentarze, a także zdjęcia i grafiki nie mogą naruszać dóbr osobistych. Poprzez publikowane treści na profilu nie można promować ani propagować zachowań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

LinkedIn

El-Spektrum prowadzi swój profil na portalu LinkedIn, który jest dostępny pod linkiem: Profil El-Spektrum LinkedIn. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu społecznościowego, dane umieszczone na profilu są również administrowane przez LinkedIn. Wszelkie informacje dotyczące prywatności oraz technologii cookie znajdują się pod linkami:Wizytówka Google Moja Firma

El-Spektrum posiada swój profil na platformie Google Moja Firma dostępny pod linkiem: Profil El-Spektrum Google. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu społecznościowego, dane umieszczone na profilu są również administrowane przez Google. Wszelkie informacje dotyczące technologii cookie oraz prywatności znajdują się pod linkami:

 

W jaki sposób realizujemy Państwa prawa:

 1. Prawa, które Państwu przysługują w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i otrzymania kopii danych,
  • prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie zgody),
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • dostęp do danych osobowych czyli otrzymanie informacji o tym jakie Państwa dane przetwarzamy;
 2. Prawo do cofnięcia zgody czyli w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Informujemy, że udzielona zgoda na przetwarzanie Państwa danych - może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo od nas korespondencje na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać listownie na adres korespondencyjny naszej firmy podany na wstępie. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji kanałami, na które Państwo wyrazili zgodę, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Państwa danych, dla przetwarzania których podstawą była udzielona zgoda i nie istnieją inne podstawy do ich dalszego przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 3. Sprostowanie danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać ich poprawienia lub uzupełnienia;
 4. Usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) , mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniosą Państwo sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich dalszego przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
  • w przypadku marketingu bezpośredniego po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych w tym celu;
  • gdy Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub w prawie polskim.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dodatkowo, w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 6. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności). Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w przypadku, gdy:
  • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo wniosą sprzeciw wobec usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • nie potrzebujemy już Państwa danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych , do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu.
 7. Przeniesienie danych osobowych tzn. otrzymanie kopii danych, których nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Prawo do przeniesienia Państwa danych dotyczy także możliwości żądania od nas przeniesienia tych danych do innego administratora, wskazanego przez Państwa o ile będzie to technicznie wykonalne. Prawo do przeniesienia danych dotyczy sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest łącząca nas umowa lub Państwa zgoda, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w szczególności gdy uznacie, że przetwarzamy Państwa dane w sposób niezgodny z prawem.