Regulamin strony internetowej EL-SPEKTRUM


Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu http://www.el-spektrum.wroclaw.pl/ jest EL-SPEKTRUM z siedzibą we Wrocławiu 51-169, ul. Wojaczka 3/36. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia serwisu, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest:
EL-SPEKTRUM Elżbieta Ostrowska ul. Rafała Wojaczka 3/36; 51-169 Wrocław;
NIP 8951169435; REGON 360222457.


Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO) ; Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.
 3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. marketingu usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1, lit. f RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres , w którym grożą nam konsekwencje prawne lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 4. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.Jednocześnie administrator oświadcza, iż:

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przy spełnieniu zapisów art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość z żądaniem na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania.
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Administratorem danych:

  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).El-Spektrum w mediach społecznościowych

Facebook

Informacje uzupełniające w stosunku do danych umieszczanych na Facebooku. El-Spektrum prowadzi swój profil na Facebooku El-Spektrum na Facebooku. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu społecznościowego, dane umieszczone na profilu są również administrowane przez Facebook, informacje dotyczące porozumienia o wspólnym administrowaniu danymi, dostępne są pod linkiem: przetwarzanie danych na potrzeby statystyki strony . Informacje dotyczące danych osobowych dla osób zakładających profil, w tym o polityce cookie są dostępne pod linkiem zasady dotyczące danych , natomiast całość informacji, w tym o polityce cookie zebrana jest pod linkiem: regulamin Facebooka gdzie znajdziemy informację, o transferach danych do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy (na podstawie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul umownych oraz na podstawie aktualnych decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w stosunku do danego kraju)- w przypadku gdy Facebook takich dokonuje. Dane zamieszczane na Facebooku mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osób obserwujących profil El-Spektrum, jak również zamieszczających komentarze przechowywane są wyłącznie przez Facebook. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. Wejście na profil oznacza akceptację warunków przetwarzania danych osobowych. Profil El-Spektrum na Facebooku służy wyłącznie udostępnianiu informacji i materiałów, promocji firmy oraz korzystaniu i umożliwianiu korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez portal społecznościowy. Nie wprowadzamy żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych. Nie przekazujemy nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, a wszystkie interakcje na naszym profilu są widoczne dla jego innych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika obserwującego nasz profil są tam wprowadzone w sposób dobrowolny przez Użytkownika. Podobnie jak korzystanie z tej formy pozyskiwania informacji o naszej działalności. Korzystając z profilu El-Spektrum pamiętajmy o tym, że wypowiedzi i komentarze, a także zdjęcia i grafiki nie mogą naruszać dóbr osobistych. Poprzez publikowane treści na profilu nie można promować ani propagować zachowań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

LinkedIn

El-Spektrum prowadzi swój profil na portalu LinkedIn, który jest dostępny pod linkiem: Profil El-Spektrum LinkedIn. Wszelkie informacje dotyczące prywatności oraz technologii cookie znajdują się pod linkami:Wizytówka Google Moja Firma

El-Spektrum posiada swój profil na platformie Google Moja Firma dostępny pod linkiem: Profil El-Spektrum Google. Wszelkie informacje dotyczące technologii cookie oraz prywatności znajdują się pod linkami: