Outsourcing IOD - cena


Outsourcing IOD, czyli objęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych IOD (dawny Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI) jest polecanym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które przetwarzają dane osobowe, a nie mają wdrożonych procedur ochrony danych osobowych. Powołanie Inspektora Ochrony Danych IOD (dawny Administrator Bezpieczeństwa z zewnątrz jest także korzystne dla podmiotów, które już mają (częściowo) opracowane procedury ochrony danych, ale nie zatrudniają osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. W ramach współpracy gwarantujemy każdorazowe przeszkolenie personelu z aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych oraz tworzenia niezbędnej dokumentacji.

Powierzenie funkcji IOD firmie zewnętrznej polega na przejęciu części obowiązków spoczywających na administratorze danych osobowych ADO. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma potrzeby zatrudniania nowego pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwie. W ramach outsourcingu IOD zapewniamy kompleksowe wdrożenie procedur ochrony danych osobowych, przeszkolenie pracowników z aktualnie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych a także konsultacje w czasie trwania umowy o współpracy. Więcej informacji na temat powołania IOD z zewnątrz: outsourcing IOD.

outsourcing iod, outsourcing iod cena, outsourcing abi cena, ile kosztuje outsourcing iod, inspektor ochrony danych cena

Usługa outsourcing IOD - cennik


Koszty Outsourcingu IOD różnią się w zależności od następujących czynników:

 • Liczby zatrudnionych pracowników (zarówno na umowę o pracę jak i na umowy cywilnoprawne);
 • Zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • Ilości przetwarzanych danych osobowych;
 • Stopnia wdrożenia procedur ochrony danych osobowych w danym podmiocie;

Z tego względu, zanim będziemy w stanie wycenić usługę Outsourcingu IOD będą nam potrzebne powyższe informacje.


Warianty współpracy w ramach Outsourcingu IOD


Oferujemy współpracę w kilku wariantach w zależności od stopnia wdrożenia procedur ochrony danych osobowych oraz od indywidualnego zapotrzebowania klienta.
Przykładowe warianty współpracy:

 • Usługa Outsourcing IOD - kompleksowe wdrożenie procedur ochrony danych osobowych, przeszkolenie pracowników, bieżąca obsługa, konsultacje oraz reprezentowanie przed organem kontrolnym UODO. Umowa zawierana jest na okres minimum roku, a koszty ponoszone przez klienta to comiesięczna płatność ryczałtem.
 • Przygotowanie i przeszkolenie pracownika wyznaczonego na IOD, wdrożenie procedur ochrony danych osobowych, przeszkolenie pracowników z aktualnych przepisów z zakresu danych osobowych, konsultacje i bieżąca obsługa w czasie trwania umowy Outsourcingu IOD. Szkolenie oraz wdrożenie procedur to jednorazowy koszt. Umowa na Outsourcing IOD zawierana jest na okres minimum roku a jej koszt to comiesięczna płatność ryczałtem (odpowiednio obniżona z racji jednorazowej opłaty za szkolenie i wdrożenie procedur ochrony danych).
 • Samo wdrożenie procedur ochrony danych osobowych oraz przeszkolenie pracowników z przepisów ochrony danych osobowych. W tym wariancie obowiązuje jednorazowa opłata za wdrożenie procedur oraz szkolenie.

outsourcing iod cena, outsourcing abi cena, ile kosztuje inspektor danych osobowych, iod cena


Ile kosztuje inspektor danych osobowych? Przykładowa wycena


Wycena dotyczy średniej wielkości podmiotu - jednostki oświatowej np. przedszkola, szkoły, znajdującej się we Wrocławiu, zatrudniającej do 20 pracowników.
Wynagrodzenie ryczałtowe całości – wdrożenie, przeszkolenie pracowników, bieżąca obsługa.

Usługa Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych IOD, zgodnie ze specyfikacją wynikającą z zamówienia - cena już od 1500,00 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) netto + VAT miesięcznie. Umowa zawarta na okres minimum 12 miesięcy. Powyższa cena to tylko przykładowy koszt, który może ulec zmianie w zależności od oczekiwań zamawiającego. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu a ustalimy atrakcyjną cenę zgodną z Państwa zapotrzebowaniem.

Podane ceny to ceny netto (należy doliczyć VAT). Oferujemy również współpracę podmiotom spoza Wrocławia i okolicznych miast. Działamy na terenie całej Polski. W przypadku wyceny dla podmiotu spoza Wrocławia i okolic, do wyceny należy doliczyć koszty dojazdu z Wrocławia do siedziby firmy.


Co zawiera powyższa cena?


Ryczałt obejmowałby:

 1. Zapewnianie przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922), zwanej dalej ustawą, w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych a następnie opracowanie sprawozdania dla administratora danych, zgodnie z przedstawionym planem sprawdzeń;
  • opracowanie i aktualizowanie dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy;
  • przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego ochrony danych osobowych w siedzibie firmy, zakończony opracowaniem raportu;
  • opracowanie wytycznych dla Administratora Systemu Informatycznego (ASI) dotyczących wdrożenia minimalnych środków bezpieczeństwa w systemie informatycznym eksploatowanym w siedzibie zamawiającego;
  • opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej dokumentacją bezpieczeństwa (w formie papierowej i elektronicznej plik PDF);
  • opracowanie polityki bezpieczeństwa;
  • opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  • opracowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  • opracowanie oświadczeń o zachowaniu w poufności danych osobowych;
  • opracowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • przeszkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w siedzibie firmy (ogólnymi i wewnętrznymi); opracowanie umów powierzenia danych;
  • zapewnianie bieżącego zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – zgodnie z potrzebami raz w miesiącu.
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 ustawy.
 3. Opracowanie wniosku zgłoszenia nowych zbiorów danych do rejestracji UODO po 1 egzemplarzu w formie pliku XML, w przypadku zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 i nie objętych zwolnieniem od zgłoszenia, o których mowa w art. 43 ustawy.
 4. Pomoc w wysłaniu wniosków zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji UODO.
 5. Wypełnianiu zadań IOD określonych w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym do ustawy (rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji /Dz. U. z 2015, poz. 745/).
 6. Reprezentowanie firmy przed UODO.
Zamów nasze usługi już dziś a nie będziesz musiał obawiać się kontroli UODO!

outsourcing iod cena, outsourcing abi cena, iod cena, ile kosztuje outsourcing iod, iod oferta