Zmiany w prawie pracy i uprawnieniach rodzicielskich - terminy szkoleń otwartych


Lokalizacja Termin szkolenia
Wrocław, dolnośląskie do uzgodnienia
Łódź, łódzkie do uzgodnienia
Poznań, wielkopolskie do uzgodnienia
Warszawa, mazowieckie do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a zorganizujemy szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacji.


 • Koszt uczestnictwa - 350 zł netto + VAT.
 • Przy większej ilości zgłoszonych osób z jednej firmy przewidujemy negocjacje ceny.
 • Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
 • Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie.Szkolenie zawsze prowadzi trener, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z przepisów dotyczących prawa pracy i uprawnień rodzicielskich, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z prawem pracy.


Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zmianami w prawie pracy:

 • zmiany we wstępnych badaniach lekarskich od kwietnia 2015r.;
 • ograniczenia dotyczące umów terminowych od lutego 2016r.: maksymalnie trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony, nowy wzór umowy o pracę;
 • zmiany w zawieraniu umowy o pracę obowiązujące od 1 września 2016r.;
 • likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy - zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017r.
 • uproszczone zasady wydawania świadectwa pracy za umowy terminowe - od 1 stycznia 2017r.
 • pojęcie „dużego” pracodawcy ulega zmodyfikowaniu, nie 20, a 50 pracowników zatrudnionych u pracodawcy będzie obligowało do wydawania regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania (chyba że występuje w nich układ zbiorowy pracy) - od 1 stycznia 2017 r.
 • wydłużenie terminów na odwołanie w stosunkach prawno-pracowniczych: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę; żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę; żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
 • nowelizacja kodeksu pracy dotycząca skrócenia przechowywania akt pracowniczych oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017 r. Zmiany umożliwią korzystanie z formy elektronicznej w stosunkach prawno-pracowniczych (wypowiedzenie stosunku pracy, przechowywanie dokumentacji pracowniczej).


Na szkoleniu omówione zostaną również najnowsze zmiany w uprawnieniach rodzicielskich: zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem przez oboje rodziców, dokumentowanie uprawnień, ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie jak prawidłowo stosować nowe przepisy w praktyce.


Program szkolenia: prawo pracy i uprawnienia związane z rodzicielstwem

Prawo pracy po zmianach w 2016 i 2017 r. – wybrane zagadnienia

 1. Nowe przepisy dotyczące nawiązania stosunku pracy – obowiązujące od 1 września 2016 r.:
  • Umowa o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
  • Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
  • Obowiązek zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.
  • Od 01.01.2017r. likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy.
 2. Nowe przepisy dotyczące terminowych umów o pracę:
  • Rodzaje umów o pracę od 22.02.2016r.
  • Nowy wzór umowy o pracę.
  • Nowe zasady limitowania umów na czas określony (limit czasowy i ilościowy).
  • Katalog umów na czas określony, które nie podlegają limitowaniu ze względu na ich liczbę ani na czas trwania.
  • Dodatkowe obowiązki nałożone na pracodawcę wobec PIP (przypadki, w których pracodawca ma obowiązek zawiadomić PIP).
  • Zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia umów na czas określony.
  • Zasady zawierania umów na okres próbny po zmianie przepisów.
  • Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy.
  • Umowy terminowe trwające w dniu wejścia w życie nowych regulacji (przykłady zastosowania przepisów przejściowych).
 3. Zasady wystawiania świadectw pracy ze szczególnym uwzględnieniem świadectw pracy za terminowe umowy o pracę w 2017r.:
  • Praktyczne przykłady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych.
  • Zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy.
  • Zasady doręczania świadectwa pracy.
  • Zasady wydawania odpisu świadectwa pracy.
 4. Badania profilaktyczne pracowników, po zmianach obowiązujących od 01.04.2015r.:
  • Zasady kierowania na badania wstępne (kiedy można uwzględnić orzeczenie lekarskie uzyskane przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez poprzedniego pracodawcę).
  • Obowiązek poddawania się badaniom profilaktycznym oraz skutki nieprzestrzegania tego obowiązku.
  • Obowiązek pracodawcy wystawiania skierowania na badania profilaktyczne zgodnie z nowym, obowiązującym wzorem.
  • Skutki orzeczenia o niezdolności do pracy.
 5. Obowiązek wydawania regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2017 r.
 6. Wydłużenie terminów na odwołanie w stosunkach prawno-pracowniczych od 1 stycznia 2017 r.:
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania,
  • żądanie nawiązania umowy o pracę.
Przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach w 2016 i 2017 r.:

 1. Urlop macierzyński:
  • Wymiar urlopu macierzyńskiego.
  • Termin udzielenia urlopu macierzyńskiego.
  • Urlop macierzyński wykorzystany przed porodem.
  • Przypadki skrócenia urlopu macierzyńskiego.
  • Przerwanie urlopu macierzyńskiego.
  • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  • Wniosek o urlop macierzyński.
 2. Urlop rodzicielski:
  • Wymiar urlopu rodzicielskiego.
  • Liczba części urlopu rodzicielskiego uzależniona od ilości złożonych wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
  • Możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  • Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego.
  • Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go z wykonywaniem pracy - przykłady obliczania.
  • Dzielenie się urlopem rodzicielskim pomiędzy rodzicami.
  • Urlop rodzicielski po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  • Wniosek o urlop rodzicielski.
 3. Urlop ojcowski
  • Urlop ojcowski dla ojca wychowującego dziecko.
  • Wymiar urlopu ojcowskiego.
  • Zasady udzielania urlopu ojcowskiego.
  • Możliwość udzielenia urlopu ojcowskiego w dwóch częściach.
  • Możliwość przerwania urlopu ojcowskiego.
  • Ojciec adopcyjny, a urlop ojcowski.
  • Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.
 4. Urlop wychowawczy
  • Ustalenie uprawnień do korzystania z urlopu wychowawczego.
  • Wymiar urlopu wychowawczego.
  • Liczba części urlopu wychowawczego.
  • Powiązanie liczby części urlopu wychowawczego z ilością części udzielonego urlopu rodzicielskiego.
  • Dzielenie się urlopem wychowawczym pomiędzy rodzicami.
  • Rezygnacja z urlopu wychowawczego.
  • Praca na urlopie wychowawczym.
  • Urlop wychowawczy, a zatrudnienie w kilku miejscach pracy jednocześnie.
  • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.
 5. Opieka nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p.
  • Ustalenie uprawnienia do skorzystania z dni wolnych wynikających z ar. 188 k.p.
  • Opieka nad dzieckiem w wymiarze godzinowym.
  • Opieka nad dzieckiem pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - przykłady obliczania.
  • Wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem.
  • Informacja o wykorzystaniu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. w świadectwie pracy.
 6. Zasiłek opiekuńczy w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki.
 7. Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 8. Rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.
 9. Ochrona pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem.