Program szkolenia: Prawo pracy. Wybrane zagadnienia.


I Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w 2017r.

 1. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy od 1 stycznia 2017r.:
  • Obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy  niezależnie od rodzaju umowy o pracę (wyjątek gdy pracodawca zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia).
  • Wydawanie świadectwa pracy na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • Nowy obowiązujący druk świadectwa pracy i zasady jego wypełniania z uwzględnieniem adnotacji korzystania z uprawnień rodzicielskich.
  • Zasady doręczania świadectwa pracy.
  • Zasady wydawania odpisu świadectwa pracy.
  • Sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.
  • Przepisy przejściowe, dotyczące wydawania świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia, za które nie wydano świadectwa pracy na dzień wejścia w życie nowych zasad – praktyczne przykłady.
 2. Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania, tworzenie ZFŚŚ – zmiany od 1 stycznia 2017r.
  • Obowiązek tworzenia Regulaminu pracy i wynagradzania – nowe pojęcie „dużego pracodawcy”, nie 20 pracowników, a 50 pracowników zatrudnionych przez pracodawcę warunkuje między innymi konieczność tworzenia Regulaminów (również objęcie układem zbiorowym pracy).
  • Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla firmy zatrudniającej co najmniej 50 osób (nie dotyczy sfery budżetowej).
 3. Możliwość łącznego powierzenia mienia – zmiana od 1 stycznia 2017r.
  • Tylko w przypadku zawarcia pisemnej umowy o współodpowiedzialności materialnej przez pracowników z pracodawcą, pod rygorem nieważności istnieje możliwość łącznego powierzenia mienia.
 4. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy - nowe terminy obowiązujące od 1 stycznia 2017r.
  • Odwołanie od wypowiedzenia umowy - w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
  • Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania - w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
  • Żądanie nawiązania umowy o pracę - w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
 5. Likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy - od 01.01.2017r.
  • Zmiana minimalnego wynagrodzenia - 2000 zł i stawka 13 zł za godzinę pracy.
  • Dodatek za pracę w porze nocnej nie jest uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.
 6. 01.06.2017 ma wejść w życie nowelizacja Kodeksu Pracy - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
II Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w 2015 i 2016 r. - wybrane zagadnienia.

 1. Przepisy dotyczące nawiązania stosunku pracy – obowiązujące od 1 września 2016r.:
  • Umowa o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
  • Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
  • Obowiązek zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.
 2. Przepisy dotyczące terminowych umów o pracę obowiązujące od 22 lutego 2016r.:
  • Rodzaje umów o pracę od 22.02.2016r.
  • Nowy wzór umowy o pracę,
  • Nowe zasady limitowania umów na czas określony (limit czasowy i ilościowy).
  • Katalog umów na czas określony, które nie podlegają limitowaniu ze względu na ich liczbę ani na czas trwania.
  • Dodatkowe obowiązki nałożone na pracodawcę wobec PIP (przypadki, w których pracodawca ma obowiązek zawiadomić PIP).
  • Zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia umów na czas określony.
  • Zasady zawierania umów na okres próbny po zmianie przepisów.
  • Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy.
  • Umowy terminowe trwające w dniu wejścia w życie nowych regulacji (przykłady zastosowania przepisów przejściowych).
 3. Badania pracowników, po zamianach obowiązujących od 01.04.2015r.:
  • Zasady kierowania na badania wstępne (kiedy możemy uwzględnić orzeczenie lekarskie uzyskane przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez poprzedniego pracodawcę).
  • Obowiązek poddawania się badaniom profilaktycznym, skutki nieprzestrzegania tego obowiązku.
  • Obowiązek pracodawcy wystawiania skierowania na badania profilaktyczne zgodnie z nowym, obowiązującym wzorem.
  • Skutki orzeczenia o niezdolności do pracy.
 4. Przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach, które weszły w życie w 2016r.:
  • Wydłużenie terminu na składanie wniosków.
  • Nowe regulacje dotyczące urlopu rodzicielskiego (likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego na rzecz urlopu rodzicielskiego).
  • Nowe zasady dzielenia się urlopem rodzicielskim przez rodziców dziecka.
  • Możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.
  • Przypadki, w których urlop rodzicielski będzie powodował pomniejszenie wymiaru urlopu wychowawczego.
  • Nowe zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.
  • Nowe zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużenie urlopu).
  • Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego (dłuższy termin na wykorzystanie i możliwość podzielenia na części).
  • Uprawnienie do jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego na nowych zasadach.
  • Wnioski o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwem - katalog niezbędnych załączników, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.
  • Art. 188 kp. - nowe zasady korzystania udzielania wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (możliwość korzystania z limitu godzinowego).